Plastové okná a dvere


Vitajte. AKELA mont s.r.o. predaj plastových okien a dverí.

Vykonávame montáže plastových a hliníkových okien a dvier podľa normy STN 733134, pri ktorých používame najkvalitnejšie materiály tých najlepších výrobcov. Naša firma má na svojom konte veľa spokojných a zároveň tak stálych zákazníkov. Na trhu sme už od roku 2003 ! Hlavným cieľom firmy je zodpovedné, odborné a spoľahlivé vykonávanie všetkých ponúkaných služieb, ktoré zabezpečujú naši profesionálne vyškolení zamestnanci. Svojich zákazníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď využívajú naše služby opakovane. Vyskúšajte nami ponúkané služby a sami budete môcť naše kvality posúdiť.

Nájdete nás na adrese: SNP 4, 93701 Želiezovce

 

Vianočná súťaž o tri Rýchlovarné kanvice iCook s digitálnou dotykovou reguláciou teploty.

Kúpte si kvalitné plastové okná, alebo dvere, minimálne 2ks s kompletnou montážou v termíne od 04.11. - 21.12.2020 (vrátane) a vyhrajte iCook™ Rýchlovarnú kanvicu s digitálnou dotykovou reguláciou teploty.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Podmienkou účasti v súťaži je:

všetci, ktorí si v čase trvania súťaže objednajú plastové okná alebo dvere minimálne 2ks s kompletnou montážou (demontáž, montáž, murárske výspravky, odvoz starých okien) realizovanou v januári,februári alebo v marci roku 2021, budú zaradení do záverečného žrebovania o rýchlovarnú kanvicu.

Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba raz.

VÝHRA V SÚŤAŽI:

Usporiadateľ vyžrebuje troch výhercov súťaže a každý z nich dostane 1ks Rýchlovarnej kanvice iCook s digitálnou dotykovou reguláciou teploty.

Vyžrebovanie výhercu prebehne 11. 01. 2021.

Podmienky súťaže:

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE:

AKELA mont s.r.o., Nábrežná 13, 937 01 Želiezovce,  IČO:45941505

TRVANIE SÚŤAŽE:

Súťaž je realizovaná v termíne 04.11. 2020 – 21.12. 2020, do 16: 00 h (vrátane uvedených dní) na území Slovenskej republiky.

PODMIENKY ÚČASTI:

Účastníkom súťaže sa pre účely týchto pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky

  • ktorá má viac ako 18 rokov

  • ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel s výnimkou: zamestnancov usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník” osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Podmienkou účasti v súťaži je:

všetci, ktorí si v čase trvania súťaže objednajú plastové okná alebo dvere minimálne 2ks s kompletnou montážou (demontáž, montáž, murárske výspravky, odvoz starých okien) realizovanou v januári,februári alebo v marci roku 2021, budú zaradení do záverečného žrebovania o Rýchlovarnú kanvicu.

Každý súťažiaci sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba raz.

VÝHRA V SÚŤAŽI:

Usporiadateľ vyžrebuje troch výhercov súťaže a každý z nich dostane 1ks Rýchlovarnej kanvice iCook s digitálnou dotykovou reguláciou teploty.

Vyžrebovanie výhercu prebehne 11. 01. 2021.

Výhercovia súťaže budú oznámení na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/AKELAmont/ najneskôr do 11. 1. 2021 po skončení súťaže.

Výherca bude vyzvaný telefonicky najneskôr do 11. 1. 2021 (vrátane tohto dňa), aby sa výherca dohovoril s usporiadateľom na vyzdvihnutie výhry.

Výhry z tejto súťaže nie je možné previesť na iné osoby ani iných súťažiacich.

Odovzdanie výhry zabezpečí usporiadateľ. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovená usporiadateľom súťaže. Na výhru nevzniká výhercovi právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.

PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia a/alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže, si usporiadateľ vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, prehlásiť oznámenie zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť súťažiacim, ktorí sa súťaže zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi. Usporiadateľ nezodpovedá za to, že výherca uviedol nesprávnu adresu. Usporiadateľ nezodpovedá ani za iné dôvody, kvôli ktorým výherca neobdržal výhru, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane usporiadateľa. V prípade, že si výherca neprevezme v riadnom termíne svoju výhru, prepadá výhra v prospech usporiadateľa. V prípade, že bude mať usporiadateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takémuto jednaniu dôjde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený, to platí tiež v prípade iného jednania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla, či mohla pomôcť k výhre iným spôsobom, ktorý je tiež v rozpore so súťažnými pravidlami či dobrými mravmi. Účasť v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže aj v jej priebehu bez predchádzajúceho upozornenia.

OSOBNÉ ÚDAJE

Každý účastník udeľuje potvrdením spracovania osobných údajov usporiadateľovi ako správcovi súhlas k tomu, že jeho osobné údaje môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii usporiadateľa a uchovávané počas zmluvného vzťahu. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok”) pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník súťaže udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne. Účastník má od 25. 5. 2018, keď nadobudne účinnosť nariadenia EÚ č. 2016/679 (GDPR), o ochrane osobných údajov, práva podľa článku 12 – 23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Osobné údaje poskytnuté účastníkom môžu okrem usporiadateľa spracúvať ako sprostredkovatelia doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia. Osobné údaje nebudú prenášané mimo Európskej únie, ibaže by to umožňovali právne predpisy. V prípade pochybností o dodržiavaní práv usporiadateľom, ako prevádzkovateľmi osobných údajov, sa môže účastník obrátiť na usporiadateľa na jeho adrese alebo na e-maile levice@akelaokna.sk. Na uvedených kontaktoch môže účastník podať námietky, žiadosti, sťažnosti alebo iné otázky. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, na ktorom môže účastník podať sťažnosť.


 

V Želiezovciach dňa 04.11. 2020


 

 

Vážení zákazníci!
V zmysle nariadenia ÚVZ SR
(podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.) na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19,
vás žiadame o dodržiavania nasledujúcich hygienických opatrení:

• vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),

• pri vchode do prevádzky vám poskytneme dezinfekciu na ruky alebo vás prosíme používať rukavice,

• počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník v prevádzke,

Ďakujeme, že chránite seba aj našich zamestnancov.

Farkas Gabriel
AKELA mont s.r.o.